Síla tradic


Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/17_028/0001614

Termín realizace: 15.4.2019-14.4.2022

Místo realizace aktivit: Hrčava, Istebna, Rožnov pod Radhoštěm

O projektu

Stručný obsah projektu


Projekt se zabývá problematikou integrace místních komunit – polských a českých– na základě tradičních kulturních vzorců. Ve střední Evropě se zachovaly enklávy starých lidových kultur, ve kterých jsou po staletí zachovány drahocenné materiální a nemateriální hodnoty venkovských komunit. Chceme obnovit respekt k tradici ve venkovské komunitě na polské a české straně hranic.


Hlavní cíl projektu


Cílem projektu je posílení místních vazeb mezi venkovskými obyvateli na obou stranách hranice na základě tradiční místní kultury, která bude podpořena zahájením nového projektu, souvisejícího se sférou lidové kultury. Silnější vazby mezi místními komunitami založené na účasti ve společných činnostech iniciovaných účastníky, zlepší, díky zvýšené integraci, jejich společné fungování. Sociální soudržnost této oblasti přispěje ktomu, že obyvatelé budou lépe čelit výzvám modernizace.


Cílová skupina


Iniciované akce se budou týkat zástupců všech generací obyvatel a budou prováděny v souladu s konceptem dlouhodobého působení instituce kulturního dědictví. Projekt bude integrovat různé pracovní skupiny a všechny generace občanů. Vzniklé výrobky poslouží ke zlepšení kvality služeb související s tradičními regionálními profesemi, turistickými službami a budoucími povoláními. Zvláštní pozornost bude věnována zvyšování úrovně znalostí díky průběžnému vzdělávání účastníků a zveřejňování materiálů vypracovaných během projektu. Vzdělávací rozměr projektu bude realizován formou seminářů pro obyvatele ve věku od 6 let do 60+ let. Činnost bude mít vliv na turisty, kteří dočasně pobývají v oblasti, kde je náš projekt uskutečňován.

Realizátoři


Vedoucí partner:

Slezská univerzita v Katovicích

Bankowa 12

40-007 Katowice

Polská republika

NIP: 634-019-71-34

Projektový partner:

Městské centrum kultury propagace, turistické informace a veřejná knihovna v Istebni

43-470 Istebna 68

Polská republika

NIP: 548-23-14-477

Projektový partner:

Obecní úřad Hrčava

Hrčava 53

739 98 Hrčava

Česká republika

IČ: 00296732

Dílčí cíle projektu


Rozvoj tvůrčí spolupráce mezi různými skupinami obyvatel a rozvoj hrdosti v otázce tradic jsou očekávanými změnami, ke kterým dojde v průběhu realizace projektu. Změny nastanou nejen vrámci jednotlivých vesnických komunit, ale i za jejich hranicemi. Očekáváme, že v průběhu společné práce vztahující se k projektu se také vyvine „týmový duch“, který pomůže překonat traumatické situace, k nimž může dojít v důsledku změn probíhajícím v národním i globálním měřítku. Změny se uskuteční vrámci struktury místního komunitního systému. Za prvé, budou vytvořeny nové interaktivní struktury. Za druhé, doufáme, že se objeví rovněž nové struktury zájmů. Za třetí, vykrystalizují se normativní struktury. Navíc může dojít ke změně funkcí vykonávaných důležitými prvky společnosti – pracovními skupinami a institucemi, které na sebe v systému vzájemně působily. A nakonec může dojít ke změně hranic místního komunitního systému, právě díky nově vzniklým přeshraničním vazbám.

Projektové aktivity


Propagační a informační činnosti

Hudební kultura

Filmová encyklopedie lidové tradice

Workshopy o tradici

Rozvoj tradiční kulturní krajiny

Kontaktní osoby


Česká republika
Marek Sikora
Polská republika
Karina Czyż